Poplatky

Okrem stravy prispievajú rodičia na prevádzku aj poplatkom na mesačné školné, z ktorého sú hradené najmä zvýšené náklady na zamestnancov zo zahraničia – „native speaker“.

  Slovnaftári   Externisti
jasle    394,- Eur */**        394,- Eur
škôlka    270,- Eur *        300,- Eur
základná škola                    80,- Eur                   80,- Eur  
školský klub – družina      50,- Eur                   50,- Eur  

*  Zamestnanci Skupiny SLOVNAFT si môžu u zamestnávateľa uplatniť benefit vo výške 100,- Eur na každé dieťa navštevujúce jasle a škôlku. 

** Zamestnaný rodič s dieťaťom v jasliach má nárok na štátny príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 394,95,- Eur podľa Zákona č. 561/2008 Zb. v prípade, ak preukáže, že dieťa je v zariadení. Viac informácií je na Príspevok na dieťa.

Od 1. septembra 2020 sú zvýšené poplatky za školné v škôlke o 20.-€uro/ mesačne na dieťa v škôlke, a o 10.-€uro/ mesačne na žiaka v základnej škole. Poplatky v jasliach a v školskom klube – družine ostávajú bezo zmeny.

Rodičia tzv. domoškolákov, to zn. žiakov ZŠ a detí v predškolskej príprave MŠ v domácom prostredí registrované každoročne na začiatku školského roka do 10.9. platia len 10.- Eur/na mesiac za žiaka, t.zn. 100.- Eur na začiatku škol. roka. V tomto poplatku sú najmä administratívne náklady, náklady na komunikáciu, konzultácie s triednými učiteľkami, a on-line komunikácia, resp. preskúšanie z nadobudnutých vedomostí.

Na základe elektronickej prihlášky do škôlky, alebo jaslí Vám bude najneskôr do 3 dní doručený e-mail s Registračným formulárom s výzvou na úhradu registračného poplatku vo výške 100.-€uro. V prípade nástupu dochádzky bude Registračný poplatok odpočítaný od faktúry za prvý mesiac dochádzky. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do Slovnaftáčika je vydané po prijatí registračného poplatku na účet prevádzkovateľa (netýka sa to povinnej školskej dochádzky, to zn. prihlášok do 1., alebo 2. triedy základnej školy).

Jasle, t.j. zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov v poplatku zahrňuje bežné úkony starostlivosti o dieťa vo výške 30 % z celkovej výšky poplatku a poplatok za výchovu dieťaťa vo výške 70% z celkovej výšky poplatku. Poplatok za stravovanie je fakturovaný osobitne vo výške 3,80 €/deň. Viac informácii je v časti Poplatky-strava. Poplatok za poldennú dochádzku v jasliach je vo výške 250.-Eur mesačne.

Osobitne sú spoplatňované záujmové kružky, ako sú napr. korčuľovanie, plávanie, flauta, gymnastika, jóga, tenis, výlety, návšteva podujatí, atď. podľa individuálných záujmov. Kalkulácia poplatku je závislá na počte detí v krúžku a nárokoch špecializovaného pedagóga.

Na rozdiel od stravy nie je možné odpočítať absencie od poplatku za školné a krúžky, nakoľko bez ohľadu na dochádzku detí zmenu počtu pedagógov a personálu nie je  možné realizovať ihneď. Mesačná platba (školné) je stanovené najneskôr do 30. apríla predchádzajúceho kalendárneho roka na web stránke, uhrádza sa jeden  mesiac vopred, a to ešte pred nástupom dieťaťa do zariadenia. Prvú splátku je potrebné uhradiť najneskôr do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca. Školné je paušálna platba, ktorého výška je stanovená v závislosti od výdavkov na dieťa počas školského roka, vrátane prázdnin a dní pracovného pokoja. V Školnom nie sú zahrnuté poplatky za plienky, kozmetiku (zubná kefka, hrebeň, pohárik, uteráčik) a stravu detí. Rodičia nemajú nárok na zníženie Školného, alebo vrátenie Školného v prípade absencie dieťaťa bez ohľadu na dôvod absencie, nakoľko nie je možné okamžité zníženie mzdových nákladov. V prípade absencie dlhšej, ako 30 dní (počas prázdnin, dovolenky, alebo choroby) je možné krátkodobé odhlásenie dochádzky dieťaťa po vzájomnej dohode, inak dochádza k zrušeniu dochádzky dieťaťa, alebo žiaka do jaslí, predškolského, alebo školského zariadenia s dopadom na možnosť čerpania OČR, resp. prípevku na jasle.

 

Translate »