Aktuality

Aktuálne informácie nájdete aj na našej FaceBook stránke Slovnaftacik alebo na Youtube kanál

Zápis do 1. ročníka ZŠ osobne bude v piatok dňa 12.4.2024 od 14.00 do 16.30 hod. a v sobotu dňa 13.4.2024 od 9.00 do 12.00 hod.
Jednoducho, aj online si môžete aj hneď teraz splniť zákonnú povinnosť kliknutím na odkaz https://daycare.edupage.org/register/ .
Sme malá a bezpečná základná škola rodinného typu, v triede je najviac 10 žiakov, čo umožňuje pani učiteľkám individuálny prístup ku každému žiačikovi. Zameranie školy je na anglický jazyk naratívnou metódou, to zn. každodennou komunikáciou s “native speakers”.
ZŠ je zaradená do siete škôl a príplatok na školné je len vo výške 110.-€ mesačne a súvisí s nízkym počtom žiakov v triede a s angličtinou už od 1. ročníka aj s “native speakers”. Pre viac informácií zavolajte na tel. 02/657 30 107, alebo pozrite na www.slovnaftacik.sk .

Zápis do 1. ročníka ZŠ

na základe Školského zákona č. 245/2008 Z.z. je povinné vykonanie zápisu najneskôr do 30.4.2024 na povinnú školskú dochádzku každého dieťaťa, ktoré do 31.8.2024 dovŕši vek 6 rokov. Aj pre deti, ktorých rodičia majú záujem o odklad začiatku školskej dochádzky.

Týmto Vám ponúkame Zápis dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v našej Súkromnej základnej škole s materskou školou, Vlčie hrdlo 50, Bratislava, ktorá je Rozhodnutím Ministerstva školstva od 1.9.2016 zaradená do siete školských zariadení Slovenskej republiky Rozhodnutie Ministerstva školstva

Vzhľadom k súčasnej situácii je aj v tomto roku možné realizovať celý zápis do 1. ročníka ZŠ elektronicky.

K tomu je potrebné vyplniť a elektronicky zaslať najneskôr do stanoveného termínu :

 1. Žiadosť o prijatie do 1. ročníka ZŠ
 1. Protokol s údajmi k zápisu do 1. ročníka ZŠ 

Vyplnené a podpísané doklady poslané oscenované, alebo odfotené elektronicky na E-mailovú adresu:  slovnaftacik@slovnaftacik.sk , alebo na: frantiska@gmail.com, tel. 0903 459 849 budú podkladom pre vydanie Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka ZŠ, resp. o odklade dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, pričom naša škola zabezpečí všetky potrebné formality vo vzťahu k Vašej spádovej základnej škole.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie je možné sa stretnúť v škole po predchádzajúcom dohovore termínu na tel. čísle 0903 459 849.

Všetky poplatky sú uvedené na https://slovnaftacik.sk/poplatky/  a slúžia k zvýšeným nákladom v súvislosti s nižším počtom žiakov v triede a k vyučovaniu angličtiny aj konverzáciou s „native speakerom“.

Za najväčšiu prednosť našej základnej školy považujeme individuálny prístup ku každému dieťaťu, hygienickú bezpečnosť, ktorú máme vďaka nízkemu počtu žiakov v jednej triede. Zabezpečujeme celodennú starostlivosť so stravou 3x denne v komplexnom školskom zariadení s telocvičňami, ihriskami, plavárňou, atď.

Prijímame žiakov do našich tried s počtom od 6 do 10 žiakov v jednej triede s osobitným prístupom učiteliek ku každému dieťaťu a s rešpektovaním požiadaviek rodičov. 

Slovnaftáčik je ideálny pre všetky deti, ktoré chcete, aby boli vzdelávané pre nich najvhodnejšou vzdelávacou metódou, resp. preferujete individuálne tempo bez stresu, tak aby vzdelávanie bolo pre dieťa hrou a radosťou. 

Naše málo početné triedy sa ukázali, ako obrovskou výhodou práve teraz v dobe pandémie. On – line vzdelávania sme začali  ihneď od prvého dňa prerušenia dochádzky, ako máloktorá základná škola 1. stupňa na Slovensku. 

Okrem toho za veľmi dôležitý považujeme dôraz, ktorý kladieme na využitie unikátnej danosti detí v nízkom veku pre učenie cudzích jazykov prirodzenou každodennou komunikáciou s „native speakerom“ (naratívna metóda so zahraničným lektorom). Na rozdiel od iných škôl máme vyučovanie cudzích jazykov už od 1. ročníka, a nie až od 3. ročníka, pričom aj v rámci Školského klubu (poobedňajšia družina) kladieme dôraz na neformálnu konverzáciu v cudzom jazyku so zahraničnými lektormi pracujúcimi u nás na plný úväzok.

Súkromná základná škola s MŠ, Vlčie hrdlo 50, Bratislava ponúka aj nepovinné vyučovanie a klasifikáciu z maďarského jazyka, nakoľko vďaka výuke cudzích jazykov „native speakermi“  naši žiaci veľmi presne diferencujú medzi jednotlivými jazykmi podľa osôb, ktoré s nimi komunikujú, a žiadne z našich žiakov nemieša slovíčka z jednotlivých jazykov. Je dokázané, že deti ktoré sa učia viaceré cudzie jazyky lepšie prosperujú aj v iných predmetoch.

Zároveň pre škol. rok 2024/2025 ponúkame aj pár voľných miest aj  do 2. , 3. a 4.  ročníka základnej školy.

Po skončení vyučovania je možné dieťa prihlásiť do družiny a na rôzne mimoškolské aktivity, alebo výuku na hudobné nástroje v priestoroch školy.

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Od začiatku októbra  organizujeme nadštandardné aktivity pre naše detičky, ako sú :

 • Divadelný krúžok
 • Detská jóga
 • Plavecká príprava  V spolupráci s pánom Hečkom z ŠK Tempo, ktorý už 23 rokov organizuje plavecké kurzy sa naše deti začali v plavárni Slovnaftu zúčastňovať plaveckých kurzov, ktoré vedú profesionálni tréneri. Cena kurzu je uhrádzaná poštovou poukážkou priamo organizátorovi kurzu.
 • Korčuľovanie je ďalšia aktivita organizovaná pánom Hečkom zo ŠK Tempo. Zúčastňujú sa jej staršie deti z materskej školy. Cena kurzu je uhrádzaná poštovou poukážkou priamo organizátorovi kurzu.
 • Pohybová výchova   Zúčastňujú sa jej všetky naše deti z materskej školy v piatok a je zahrnutá do základného poplatku a teda bezplatne. Zúčastňujú sa jej všetky naše deti z materskej školy.
 • ZUMBA je rytmický tanec, ktorý má svoj priestor každú stredu. Zúčasťňujú sa jej prihlásené detičky. Cena kurzu je uhrádzaná poštovou poukážkou priamo organizátorovi kurzu.
 • Tvorivé dielničky – budú mať svoj priestor každý piatok v čase od 15.00 do 15.45. Budú sa ich zúčasťňovať prihlásené detičky pod vedením našich pedagógov. Krúžok je bezplatný.
 • Hra na zubcovú flautu – bude prebiehať individuálne s našimi pedagógmi v poobedňajších hodinách. Krúžok je bezplatný.
 • Hra na klavír – bude prebiehať individuálne s externou pani učiteľkou.

Prosíme rodičov, ak majú záujem o ďalšie aktivity, aby nás informovali e-mailom, alebo prostredníctvom triednej učiteľky. Počas pandémie je v záujme minimalizácie rizík krúžková činnosť pozastevená.

 

Translate »