Škola

Cieľom základnej školy je využiť jedinečnosť posledného vhodného vývojového obdobia dieťaťa pre výuku cudzieho jazyka a jeho schopnosť naučiť sa bez akcentu hovoriť aj cudzím jazykom. Súčasťou pedagogického zboru sú zahraniční lektori na plný pracovný úväzok a v rámci konverzácie opakujú so žiakmi aj prebrané učivo v slovenskom jazyku.

Základnú školu charakterizuje najmä nízky počet  žiakov v triede a individuálny prístup učiteliek. Vzdelávanie organizujeme ako celodenné, ale podporujeme aj individuálne domáce vzdelávanie a vzdelávanie v zahraničí.


Základná škola je Rozhodnutím Ministerstva školstva zaradená do siete škôl, má schválený Školský vzdelávací program, Učebné osnovy a Školský poriadok. Základná škola poskytuje vzdelávanie a výchovu deťom od 1. do 4. ročníka povinnej školskej dochádzky. Do 1. ročníka základnej školy môže byť zaradené dieťa po zvládnutí predškolskej prípravy s dostatočnými psychomotorickými predpokladmi, a ktoré bude mať najmenej 6 rokov do 31. augusta pred začiatkom príslušného školského roka.

Zoznam dokladov pri prihlásení do školy:  rodný list, doklad totožnosti zákonného zástupcu dieťaťa a kópia zdravotného preukazu. Podmienkou prezenčnej dochádzky je písomný súhlas lekára.

Každodenná komunikácia s deťmi v škole bude prebiehať aj v anglickom (v prípade výberu aj v maďarskom) a slovenskom jazyku. Výučba cudzích jazykov bude zabezpečovaná aj s “native speakers”, t.j. osobami, pre ktoré je cudzí jazyk materinským jazykom.

Žiaci sú rozdelené do 4. tried 1. stupňa základnej školy.

Nástup do školy je v pracovných dňoch od 7.30 do 8.30 hod. Dobu dochádzky je možné individuálne dohodnúť. Výuka začína od 8.30 hod. 15 minútovým ranným kruhom.

Súčasťou základnej školy je možnosť navštevovania školského klubu – družiny v poobedňajších hodinách až do 17.00 hod. V školskom klube si deti robia domáce úlohy, ale dôraz je kladený aj na aktivity za účasti “native speaker” v jazyku anglickom, alebo maďarskom podľa výberu a rozsahu dohodnutom s rodičmi.

Prestup do 1. až 4. ročníka základnej školy je možný celoročne. INFORMÁCIE K ZÁPISU :
Čo budeme potrebovať:
a) vaše dieťatko
b) rodný list dieťaťa – meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
c) občiansky preukaz – meno a priezvisko zákonných/zakonného zástupcu, adresu zamestnávateľa, trvalé (resp. aj prechodné) bydlisko zákonných zástupcov
d) čestné prehlásenie – na zápis dieťaťa do 1. sa musia dostaviť obaja rodičia – zákonní zástupcovia. V prípade, že to nie je možné, treba predložiť čestné prehlásenie, že neprítomný rodič súhlasí so zápisom dieťaťa do 1. ročníka na našej škole v školskom roku 2020/2021 a splnomocňuje prítomného zákonného zastupcu v tejto veci konať. Prípadne je potrebné pri zápise predložiť súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výhradnej starostlivosti rodiča / príp. striedavej starostlivosti.

Zápis je možný aj len elektronicky. 

Informácie o elektronickom zápise sú na https://slovnaftacik.sk/aktuality/

https://www.minedu.sk/vzdelavacie-standardy-pre-1-stupen-zs/

Žiadosť-o-prijatie-žiaka-na-základné-vzdelávanie
Protokol s údajmi k zápisu žiaka do 1. ročníka do ZŠ
Ziadost o odklad plnenia skolskej dochadzky

Rozhodnutie Ministerstva školstva o zaradení do siete školských zariadení

Školský vzdelávací program Základnej školy

Školský poriadok ZŠ s MŠ

Prevádzkový poriadok školy

Organizačný a pracovný poriadok

Vnútorna smernica zriaďovateľa k odmeňovaniu a zrážkam z platu v súvislosti so stravou a ubytovaním

Nariadenie riaditeľky č.1 k organizácii práce v školskom zariadení

Smernica zriaďovateľa k podávaniu sťažností

 
Translate »