Škola

Cieľom základnej školy je využiť jedinečnosť posledného vhodného vývojového obdobia dieťaťa pre výuku cudzieho jazyka a jeho schopnosť naučiť sa bez akcentu hovoriť aj cudzím jazykom.


Základná škola je Rozhodnutím Ministerstva školstva zaradená do siete škôl, má schválený Školský vzdelávací program, Učebné osnovy a Školský poriadok. Základná škola poskytuje vzdelávanie a výchovu deťom od 1. do 4. ročníka povinnej školskej dochádzky. Do 1. ročníka základnej školy môže byť zaradené dieťa po zvládnutí predškolskej prípravy s dostatočnými psychomotorickými predpokladmi, a ktoré bude mať 6 rokov do 31. augusta pred začiatkom príslušného školského roka.

Zoznam dokladov pri prihlásení do školy:  rodný list, doklad totožnosti zákonného zástupcu dieťaťa a kópia zdravotného preukazu.

Každodenná komunikácia s deťmi v škole bude prebiehať v anglickom (v prípade výberu aj v maďarskom) a slovenskom jazyku. Výučba cudzích jazykov bude zabezpečovaná „native speakers“, t.j. osobami, pre ktoré je cudzí jazyk materinským jazykom.

Deti sú rozdelené do 4. tried 1. stupňa základnej školy.

Nástup do školy je v pracovných dňoch od 6.30 do 8.30 hod. Dobu dochádzky je možné individuálne dohodnúť. Výuka začína od 8.30 hod.

Súčasťou základnej školy je možnosť navštevovania školského klubu – družiny v poobedňajších hodinách až do 17.00 hod. V školskom klube si deti robia domáce úlohy, ale hlavný dôraz je kladený na aktivity za účasti „native speaker“ v jazyku anglickom, alebo maďarskom podľa výberu a rozsahu dohodnutom s rodičmi.

Prestup do 2. a 3. ročníka základnej školy je možný až do 15.9.2019. INFORMÁCIE K ZÁPISU :
Čo budeme potrebovať:
a) vaše dieťatko
b) rodný list dieťaťa – meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
c) občiansky preukaz – meno a priezvisko zákonných/zakonného zástupcu, adresu zamestnávateľa, trvalé (resp. aj prechodné) bydlisko zákonných zástupcov
d) čestné prehlásenie – na zápis dieťaťa do 1. sa musia dostaviť obaja rodičia – zákonní zástupcovia. V prípade, že to nie je možné, treba predložiť čestné prehlásenie, že neprítomný rodič súhlasí so zápisom dieťaťa do 1. ročníka na našej škole v školskom roku 2018/2019 a splnomocňuje prítomného zákonného zastupcu v tejto veci konať. Prípadne je potrebné pri zápise predložiť súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výhradnej starostlivosti rodiča / príp. striedavej starostlivosti.

https://www.minedu.sk/vzdelavacie-standardy-pre-1-stupen-zs/

Školský vzdelávací program Základnej školy

Školský poriadok ZŠ s MŠ

Prevádzkový poriadok ZŠ s MŠ

Žiadosť-o-prijatie-žiaka-na-základné-vzdelávanie
Protokol s údajmi k zápisu žiaka do 1. ročníka do ZŠ
Ziadost o odklad plnenia skolskej dochadzky

Rozhodnutie Ministerstva školstva o zaradení do siete školských zariadení

 
Translate »