Poplatky

Okrem stravy prispievajú rodičia na prevádzku aj poplatkom na mesačné školné, z ktorého sú hradené najmä zvýšené náklady na zamestnancov zo zahraničia – “native speaker”.

  Slovnaftári   Externisti
jasle    394,- Eur */**        394,- Eur
škôlka (domopredškoláci bezplatne)    270,- Eur *        300,- Eur
základná škola                    110,- Eur  (domoškoláci 50.-Eur)          110,- Eur  
školský klub – družina      50,- Eur                                                            50,- Eur  

*  Zamestnanci Skupiny SLOVNAFT si môžu u zamestnávateľa uplatniť benefit vo výške 100,- Eur na každé dieťa navštevujúce jasle a škôlku. 

** Zamestnaný rodič s dieťaťom do 3 rokov má nárok na štátny príspevok na starostlivosť o dieťa príspevok na starostlivosť o dieťa (280 eur) alebo v prípade, že rodič pred poberaním rodičovského príspevku pracoval, nárok na vyšší rodičovský príspevok v sume 383,80 eur (údaj platný pre rok 2022) podľa Zákona č. 561/2008 Zb. v prípade, ak preukáže, že dieťa je v zariadení. Viac informácií je na Príspevok na dieťa.

Rodičia tzv. domoškolákov, to zn. žiakov ZŠ registrovaných každoročne na začiatku školského roka do 15.9. platia len 50.- Eur/na mesiac za žiaka, t.zn. 250.- Eur na začiatku škol. roka a 250.- Eur na konci 1.polroka . V tomto registračnom poplatku sú zahrnuté všetky administratívne náklady, náklady na komunikáciu, konzultácie s triednými učiteľkami, a on-line komunikácia, nakoľko normatív je krátený o 90 %.

Polročné komisionálne preskúšanie žiakov ZŠ individuálne vzdelávaných – domoškolákov z nadobudnutých vedomostí realizované na konci školského polroka je spoplatnené sumou 50.- Eur za skúšku z každého predmetu na žiaka ZŠ (v každom ročníku sú iné počty klasifikovaných predmetov), ktoré sú splatné taktiež na začiatku každého školského polroka.

Za domopredškolákov sa neplatia žiadne mesačné poplatky.

Rodičia detí v povinnej predškolskej príprave MŠ v domácom prostredí, resp. individuálna vzdelávané, ktoré sú zaregistrované najneskôr na začiatku školského roka do 15.9. majú všetky služby našej Materskej školy bezplatne.

Podmienkou pre bezplatné predškolské vzdelávanie je :

  1. Zápis je do 30.5. , ale najneskôr do 15.9. a zaplatenie návratného registračného poplatku vo výške 100.- €ur. Vrátený bude domopredškolákom (individuálne vzdelávanými) registračný poplatok najneskôr na konci škol. roka po obdržaní dotácie na vzdelávanie predškolákov.
  2. Vydanie Rozhodnutia o prijatí do materskej školy do 30.6.
  3. Žiadosť rodiča o individuálne vzdelávanie v materskej škole do 30.9. 
  4. Rozhodnutie o schválení individuálného vzdelávania do 30.10.

Pre všetky deti prijaté v rámci individuálneho predškolského vzdelávania zabezpečujeme okrem administratívy aj konzultácie s našími učiteľkami podľa požiadaviek, overovanie osobnostného rozvoja dieťaťa s individuálnou predškolskou výchovou a testovanie školskej zrelosti našími pedagógmi a školským psychológom.

Pre deti v individuálnom predškolskom vzdelávaní na základe doporučenia lekára zabezpečujeme na základe žiadosti rodiča aj  bezplatnú individuálnu návštevu dieťaťa v domácom prostredí za účelom výuky dieťaťa najmenej 4x mesačne.

Na základe elektronickej prihlášky do škôlky, alebo jaslí Vám bude najneskôr do 3 dní doručený e-mail s Registračným formulárom s výzvou na úhradu registračného poplatku vo výške 100.-€uro. Registračný poplatok za prezenčných škôlkárov je nenávratny, ale je započítaný ako čiastočná úhrada 1. faktúry za dochádzku. Všetci predškoláci po splnení požiadaviek získajú najneskôr do 30.6. Osvedčenie o absolvovaní predškolského vzdelávania.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do Slovnaftáčika je vydané po prijatí registračného poplatku na účet prevádzkovateľa (netýka sa to povinnej školskej dochádzky, to zn. prihlášok do 1., resp. vyšších ročníkov základnej školy).

Jasle, t.j. zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov v poplatku zahrňuje bežné úkony starostlivosti o dieťa vo výške 30 % z celkovej výšky poplatku a poplatok za výchovu dieťaťa vo výške 70% z celkovej výšky poplatku. Poplatok za stravovanie je fakturovaný osobitne vo výške 4,00 €/deň (a z toho je obed vo výške 2,20 €/deň, len za skutočne odobranú stravu. Viac informácii je v časti Poplatky-strava. Poplatok za poldennú dochádzku v jasliach je vo výške 250.-Eur mesačne. Poplatok za poldennú dochádzku dieťaťa do škôlky je vo výške 135.-Eur mesačne. Žiaci v prezenčnej dochádzke ZŠ majú nárok na príspevok na obed vo výške 2,10€ a predškoláci v MŠ majú nárok na príspevok na obed vo výške 1,40€.

Osobitne sú spoplatňované len záujmové kružky, ako sú napr. korčuľovanie, plávanie, flauta, klavír, gymnastika, jóga, tenis, výlety, návšteva podujatí, atď. podľa individuálných záujmov. Kalkulácia poplatku je závislá na počte detí v krúžku a nárokoch špecializovaného pedagóga.

Na rozdiel od stravy nie je možné odpočítať absencie od poplatku za školné a krúžky, nakoľko bez ohľadu na dochádzku detí zmenu počtu pedagógov a personálu nie je  možné realizovať ihneď. Mesačná platba (školné) je stanovené najneskôr do 30. apríla predchádzajúceho kalendárneho roka na web stránke započítaním priemernej za predchádzajúci rok, uhrádza sa jeden  mesiac vopred, a to ešte pred nástupom dieťaťa do zariadenia. Prvú splátku je potrebné uhradiť najneskôr do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca. Školné je paušálna platba, ktorého výška je stanovená v závislosti od výdavkov na dieťa počas školského roka, vrátane prázdnin a dní pracovného pokoja. V Školnom nie sú zahrnuté poplatky za plienky, kozmetiku (zubná kefka, hrebeň, pohárik, uteráčik) a stravu detí. Rodičia nemajú nárok na zníženie Školného, alebo vrátenie Školného v prípade absencie dieťaťa bez ohľadu na dôvod absencie, nakoľko nie je možné okamžité zníženie mzdových nákladov. V prípade absencie dlhšej, ako 30 dní (počas prázdnin, dovolenky, alebo choroby) je možné krátkodobé odhlásenie dochádzky dieťaťa po vzájomnej dohode, inak dochádza k zrušeniu dochádzky dieťaťa do jaslí, resp. do škôlky, alebo žiaka do školského zariadenia s dopadom na možnosť čerpania OČR, resp. prípevku na jasle.

Translate »