Vitajte

slovnaftacik_slide

Vzhľadom k tomu, že sme už 2. septembra 2016 otvorili 1. ročník základnej školy s výukou anglického jazyka native speakermi ponúkame voľné miesta v školskom roku 2018/2019 aj do 2. a 3. triedy základnej školy. ZÁPIS bude do 1., alebo 2., resp. 3. ročníka základnej školy dňa 6.4. (v piatok) od 14:30 – 17:00  a dňa 7.4. (v sobota) od 8:30 – 12:30 . 
Čo budeme potrebovať:
a) vaše dieťatko
b) rodný list dieťaťa – meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
c) občiansky preukaz – meno a priezvisko zákonných/zakonného zástupcu, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov
d) čestné prehlásenie – na zápis dieťaťa sa musia dostaviť obaja rodičia – zákonní zástupcovia. V prípade, že to nie je možné, treba predložiť čestné prehlásenie, že neprítomný rodič súhlasí so zápisom dieťaťa do 1. ročníka na našej škole v školskom roku 2017/2018 a splnomocňuje prítomného zákonného zastupcu v tejto veci konať. Prípadne je potrebné pri zápise predložiť súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výhradnej starostlivosti rodiča / príp. striedavej starostlivosti.