Vitajte

slovnaftacik_slide

Prijímame žiakov do našich tried s počtom od 10 do 14 žiakov v jednej triede s individuálnym prístupom učiteliek k naším žiakom.

Ponúkame voľné miesta  do 2. a 3.  ročníka základnej školy s rozšírenou výukou anglického jazyka a v prípade záujmu aj maďarského jazyka „native speakermi“ .

Čo budeme potrebovať:
a) zoznámiť sa s dieťaťom
b) rodný list dieťaťa – meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
c) občiansky preukaz – meno a priezvisko zákonných/zakonného zástupcu, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov
d) čestné prehlásenie – na zápis dieťaťa sa musia dostaviť obaja rodičia – zákonní zástupcovia. V prípade, že to nie je možné, treba predložiť čestné prehlásenie, že neprítomný rodič súhlasí so zápisom dieťaťa do 1. ročníka na našej škole v školskom roku 2017/2018 a splnomocňuje prítomného zákonného zastupcu v tejto veci konať. Prípadne je potrebné pri zápise predložiť súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výhradnej starostlivosti rodiča / príp. striedavej starostlivosti.

 
Translate »