Vitajte

Prezentácia Základnej školyslovnaftacik_slide

Milí rodičia,

na základe Školského zákona č. 245/2008 Z.z. je povinné vykonanie zápisu najneskôr do 30.4.2020 na povinnú školskú dochádzku každého dieťaťa, ktoré do 31.8.2020 dovŕši vek 6 rokov. 

V prípade, že rodičia majú záujem na odklade dochádzky do základnej školy je potrebné  škole predložiť Žiadosť o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky na formulári  https://slovnaftacik.sk/wp-content/uploads/2020/04/Ziadost-o-odklad-plnenia-skolskej-dochadzky.pdf , resp. vo Worde v prílohe tohoto e-mailu. Doklad od lekára stačí doručiť do 4 týždňov od ukončenia opatrení k pandémii. Obdobné doporučenie je potrebné aj v prípadoch začatia školskej dochádzky u detí, ktoré ešte nedovŕšili 6 rok veku dieťaťa.

Týmto Vám ponúkame Zápis dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v našej Súkromnej základnej škole s materskou školou, Vlčie hrdlo 50, Bratislava, ktorá je Rozhodnutím Ministerstva školstva od 1.9.2016 zaradená do siete školských zariadení Slovenskej republiky https://slovnaftacik.sk/wp-content/uploads/2019/05/Akred1.jpg

Všetky poplatky sú uvedené na https://slovnaftacik.sk/poplatky/  a slúžia k zvýšeným nákladom v súvislosti s nižším počtom žiakov v triede a k vyučovaniu angličtiny aj konverzáciou s „native speakerom“.

Za najväčšiu prednosť našej základnej školy považujeme individuálny prístup ku každému dieťaťu, ktorý máme vďaka nízkemu počtu žiakov v jednej triede. 

Prijímame žiakov do našich tried s počtom od 8 do 10 žiakov v jednej triede s osobitným prístupom učiteliek ku každému dieťaťu a podľa požiadaviek rodičov. Vítaní sú najmä výnimočne nadaní, talentovaní žiaci, ale aj deti, ktoré majú len dysgrafiu, ale sú schopné sa plnohodnotne vzdelávať, alebo deti s intenzívnou aktívnou mimoškolskou činnosťou, resp. s dlhodobými pobytmi v zahraničí. 

Slovnaftáčik je ideálny pre všetky deti, ktoré chcete, aby boli vzdelávané pre nich najvhodnejšou vzdelávacou metódou, resp. preferujete individuálne tempo bez stresu, tak aby vzdelávanie bolo pre dieťa hrou a radosťou. 

Naše málo početné triedy sa ukázali, ako obrovskou výhodou práve teraz v dobe on – line vzdelávania, ktoré učiteľky našej ZŠ začali ihneď od prvého dňa prerušenia dochádzky, ako máloktorá základná škola 1. stupňa na Slovensku. 

Okrem toho za veľmi dôležitý považujeme dôraz, ktorý kladieme na využitie unikátnej danosti detí v nízkom veku pre učenie cudzích jazykov prirodzenou každodennou komunikáciou s „native speakerom“ (naratívna metóda so zahraničným lektorom). Na rozdiel od iných škôl máme vyučovanie cudzích jazykov už od 1. ročníka, a nie až od 3. ročníka, pričom aj v rámci Školského klubu (poobedňajšia družina) kladieme dôraz na neformálnu konverzáciu v cudzom jazyku.

Súkromná základná škola s MŠ, Vlčie hrdlo 50, Bratislava ponúka aj nepovinné vyučovanie a klasifikáciu z maďarského jazyka, nakoľko vďaka výuke cudzích jazykov „native speakermi“  naši žiaci veľmi presne diferencujú medzi jednotlivými jazykmi podľa osôb, ktoré s nimi komunikujú, a žiadne z našich žiakov nemieša slovíčka z jednotlivých jazykov. Je dokázané, že deti ktoré sa učia viaceré cudzie jazyky lepšie prosperujú aj v iných predmetoch.

Vzhľadom k súčasnej pandémii je v tomto roku možné realizovať celý zápis do 1. ročníka ZŠ elektronicky. 

Zápis do 1. ročníka ZŠ začína od 15.4.2020 a končí 30.4.2020.  

K tomu je potrebné vyplniť a elektronicky zaslať najneskôr do stanoveného termínu :

  1. Žiadosť o prijatie do 1. ročníka ZŠ  https://slovnaftacik.sk/wp-content/uploads/2020/04/%C5%BDiados%C5%A5-o-prijatie-%C5%BEiaka-na-z%C3%A1kladn%C3%A9-vzdel%C3%A1vanie.pdf

 

  1. Protokol s údajmi k zápisu do 1. ročníka ZŠ https://slovnaftacik.sk/wp-content/uploads/2020/04/Protokol_s_udajmi_k_-zapisu_-do_-ZS.pdf

Vyplnené a podpísané doklady poslané oscenované, alebo odfotené elektronicky na E-mailovú adresu : slovnaftacik@slovnaftacik.sk , alebo na: frantiska@gmail.com, tel. 0903 459 849 budú podkladom pre vydanie Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka ZŠ, resp. o odklade dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, pričom naša škola zabezpečí všetky potrebné formality vo vzťahu k Vašej spádovej základnej škole.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie je možné sa stretnúť v škole po predchádzajúcom dohovore termínu na tel. čísle 0903 459 849.

Aktuálne je celé školské zariadenie do odvolania uzavreté a dezinfikované v súvislosti s koronavírusom.

Zároveň ponúkame pre škol. rok 2020/2021 aj pár voľných miest aj  do 2. a 3.  ročníka základnej školy s rozšírenou výukou anglického jazyka a v prípade záujmu aj maďarského jazyka „native speakermi“.

https://slovnaftacik.sk/wp-content/uploads/2020/04/Prezentacia-SZŠ-k-zapisu-do-1.-rocnika-ZŠ-na-sk.rok-2020-a-2021.pptx

 
Translate »