Vitajte

slovnaftacik_slide

Aktuálne je celé školské zariadenie od 10.3.2020 do 27.3.2020 uzavreté a dezinfikované v súvislosti s koronavírusom.

Rozhodnutím Ministerky školstva je prerušená prevádzka celého školského zariadenia až do odvolania (koniec mája 2020)  z preventívných dôvodov aj keď nemáme žiadný prípad ochorenia v súvislosti s koronavírusom.

Naša Súkromná základná škola s materskou školou, Vlčie hrdlo 50,  Bratislava znamená individuálny prístup ku všetkým deťom a žiakom. V rámci školy prevádzkujeme aj školský klub a školskú výdajnú jedáleň s celodennou stravou.

V škol. roku 2020/2021 otvárame pre 1. ročník najmenej jednu triedu s počtom 10 žiakov. Otvorení sme k spolupráci aj s tzv. „domoškolákmi“. Zároveň ponúkame pár voľných miest aj  do 2. a 3.  ročníka základnej školy s rozšírenou výukou anglického jazyka a v prípade záujmu aj maďarského jazyka „native speakermi“.

Prijímame žiakov do našich tried s počtom od 8 do 10 žiakov v jednej triede s individuálnym prístupom učiteliek ku každému dieťaťu. Vítaní sú najmä výnimočne nadaní, talentovaní žiaci, ale aj deti, ktoré majú len dysgrafiu alebo dysortografiu, ale sú schopné sa plnohodnotne vzdelávať, resp. deti s intenzívnou aktívnou mimoškolskou činnosťou, resp. s častým dlhodobým pobytom v zahraničí.

Proste sme ideálny pre deti, pre ktoré chcete individuálne tempo a pre dieťa najvhodnejšiu vzdelávaciu metódu. 

Čo budeme potrebovať:
a) zoznámiť sa s dieťaťom
b) rodný list dieťaťa – meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
c) občiansky preukaz – meno a priezvisko zákonných/zakonného zástupcu, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov
d) čestné prehlásenie – na zápis dieťaťa sa musia dostaviť obaja rodičia – zákonní zástupcovia. V prípade, že to nie je možné, treba predložiť čestné prehlásenie, že neprítomný rodič súhlasí so zápisom dieťaťa do 1. ročníka na našej škole v školskom roku 2017/2018 a splnomocňuje prítomného zákonného zastupcu v tejto veci konať. Prípadne je potrebné pri zápise predložiť súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výhradnej starostlivosti rodiča / príp. striedavej starostlivosti.

 
Translate »