Vitajte

slovnaftacik_slide

Vzhľadom k tomu, že sme v roku 2016 otvorili 1. ročník základnej školy s výukou anglického jazyka a v prípade záujmu aj maďarského jazyka „native speakermi“ ponúkame voľné miesta  aj do 2., 3. a 4.  ročníka základnej školy.

ZÁPIS do prvého ročníka základnej školy v škol. roku 2019/2020 sa bude konať v dňoch 26. apríla 2019 (14.30 – 17.30 hod.) a 27. apríla  2019 (8.30 – 12.30 hod.). 

Čo budeme potrebovať:
a) zoznámiť sa s dieťaťom
b) rodný list dieťaťa – meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
c) občiansky preukaz – meno a priezvisko zákonných/zakonného zástupcu, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov
d) čestné prehlásenie – na zápis dieťaťa sa musia dostaviť obaja rodičia – zákonní zástupcovia. V prípade, že to nie je možné, treba predložiť čestné prehlásenie, že neprítomný rodič súhlasí so zápisom dieťaťa do 1. ročníka na našej škole v školskom roku 2017/2018 a splnomocňuje prítomného zákonného zastupcu v tejto veci konať. Prípadne je potrebné pri zápise predložiť súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výhradnej starostlivosti rodiča / príp. striedavej starostlivosti.